WGV International

WGV International Bowl Vase VBW1008 / VBW1210 / VBW1916 Size: 10" H x 12" W x 12" D

Size: 10" H x 12" W x 12" D WGV International Bowl Vase VBW1008 / VBW1210 / VBW1916 Size: 10" H x 12" W x 12" D WGV International Clear round bubble bowl vase. VBW1210