Sasaki

Sasaki Spin White Rim Soup Bowl

Rim Soup Bowl in the Spin White pattern by Sasaki. All White,Textured Rings,Coupe,No Trim 8 3/4