Kosta-Boda

Kosta-Boda Oktav Water Goblet - Multi-Sided Panels On Bowl, Smooth Stem

Kosta-Boda - Kosta-Boda Oktav Water Goblet - Multi-Sided Panels On Bowl, Smooth Stem