EuropaTex, Inc.

EuropaTex Inc. Key Tassel Curtain Holdback (Set of 6) 6098 Key Tassel - Finish: Basil

Finish: Basil EuropaTex, Inc. Key Tassel Curtain Holdback (Set of 6) 6098 Key Tassel - Finish: Basil EuropaTex, Inc. Solid 12" Key Tassel Curtain Holdback/TieBack 6098 Key Tassel - Basil