By Ashley Niedringhaus, Jenny Kim, & Lindsay Funston